Privacybeleid

E.care bvba dankt u voor uw bezoek aan deze website en dankt u voor uw interesse in onze onderneming.

Bij E.care bvba hechten wij het grootste belang aan de bescherming van gegevens. Dit document informeert u over hoe wij bij E.care bvba de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt. Eerst en vooral: uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de volgende gevallen en zullen in andere gevallen niet worden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verzamelen van gegevens

Bij het bezoeken van de website van E.care bvba wordt algemene informatie automatisch verzameld (met andere woorden, niet door middel van registratie). Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens. De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

 • De website via dewelke u onze website bezocht
 • De pagina’s die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt
 • Uw IP-adres
 • De naam van uw IP organisatie
 • De naam van uw Web browser en de taalinstelling
 • Het besturingssysteem van uw toestel

Deze informatie wordt gekoppeld aan een automatisch gegenereerd gebruikersprofiel. We gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, het bestellen van producten of diensten, en bij een vraag om inlichtingen of bij een commerciële vraag.

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vennootschap en onze provider zullen in geen enkele vorm door ons of door onze aangestelden aan derden worden bekendgemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een aangetekend schrijven te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan het hieronder vermelde adres ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens).

Contact

Als u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media) worden uw gegevens conform art. 6 lid 1 sub b (in het kader van contractuele/precontractuele betrekkingen) en art. 6 lid 1 sub f (anderen aanvragen) van de AVG verwerkt voor het inontvangstname van de contactaanvraag en de afhandeling ervan. Gebruikersgegevens kunnen in een Customer Relationship Management Systeem (‘CRM‘-systeem) of vergelijkbare organisatiesystemen worden opgeslagen.

Wij wissen de aanvragen als we ze niet meer nodig hebben. We controleren om de twee jaar of we ze nog moeten bijhouden. Voor de rest zijn de wettelijke archiveringsbepalingen van toepassing. 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Veiligheid

E.care bvba neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een aangetekend schrijven te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Cookie informatie

In de website van E.care bvba wordt gebruik gemaakt van cookies om de inhoud van de website beter te kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de websitebezoekers en terugkerende gebruikers te identificeren en te volgen.

U kunt als websitebezoeker de installatie van cookies weigeren, maar dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze websites niet of niet optimaal werken. Als u de website van E.care bvba verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u het gebruik van cookies in onze websites aanvaardt. Lees hieronder ons cookie beleid voor meer informatie over welke gegevens worden bijgehouden en over de mogelijkheid om cookies op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

Cookie beleid

Een cookie is een hoeveelheid data dat door de server van een website naar de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat gestuurd wordt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de website uw browser opnieuw herkennen en de website dynamisch aanpassen aan uw voorafgaande acties op de website. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

De E.care bvba website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Om uw specifieke voorkeuren te kunnen bijhouden zijn cookies noodzakelijk. Indien u deze cookies weigert, dan kan de website geen rekening houden met uw voorkeuren.

2. Tracking cookies

De tracking cookies zijn de cookies die toelaten om een profiel op te bouwen van elke unieke bezoeker. Per unieke bezoeker wordt bijgehouden wanneer u welke pagina’s bekijkt.

3. Cookies van derden

Soms wordt op de website van E.care bvba verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat door deze externe websites ook cookies worden aangemaakt.

Voor meer informatie over de aanmaak van cookies door deze websites raden wij u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

Beheer van cookies

Op volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren en te verwijderen: http://www.aboutcookies.org/

Als u bestaande cookies op uw computer wilt verwijderen, kijk dan in de handleiding van uw browser door op “Help” te klikken in het menu van uw browser en zoek naar “cookies beheren”.

Contact opnemen

Ondervindt u problemen of heeft u vragen of ideeën, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming (i.e. Data Protection Officer) bij E.care bvba, die u graag zal verder helpen. Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.

Algemeen Contact Gegevensbescherming

E.care bvba
Data Protection Officer
Campus Blairon 754
B-2300 Turnhout

Auf Deutsch:

Datenschutzpolitik

Die E.care bvba dankt Ihnen für Ihren Besuch dieser Website und Ihr Interesse an unserem Unternehmen.

Die E.care bvba legt größten Wert auf den Datenschutz. Dieses Dokument informiert Sie, wie die E.care bvba die Datenschutzregeln beachtet, welche Daten während Ihres Besuches unserer Website erhoben werden und wie sie genutzt werden. Zunächst weisen wir darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten in folgenden Fällen genutzt werden. In anderen Fällen werden sie ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis nicht genutzt werden.

Datenerhebung

Beim Besuch der Website der E.care bvba werden allgemeine Daten automatisch erhoben (mit anderen Worten: nicht mittels Registrierung). Diese Daten werden nicht als personenbezogene Daten gespeichert. Die benutzten Webserver speichern die folgenden Daten standardmäßig:

 • die Website, über die Sie unsere Website besuchten
 • die Seiten, die Sie während des Besuches unserer Website ansehen
 • Ihre IP-Adresse
 • den Namen Ihrer IP-Organisation
 • den Namen Ihres Browsers und die Spracheinstellung
 • das Betriebssystem Ihres Gerätes

 

Diese Informationen werden an ein automatisch erstelltes Benutzerprofil gekoppelt. Wir nutzen diese Informationen, um die Attraktivität, den Inhalt und die Funktionalität unserer Website zu verbessern. Falls Daten an externe Serviceanbieter weitergeleitet werden, haben wir technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass die Datenschutzregelung eingehalten wird.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie sie uns besorgen wie zum Beispiel beim Registrieren, Ausfüllen von Formularen, Versenden von E-Mails, Bestellen von Produkten oder Diensten sowie bei der Beantragung von Auskünften oder bei einer kommerziellen Frage.

Ihre personenbezogenen Daten bleiben innerhalb unserer Gesellschaft und unseres Providers und werden in keinerlei Form Dritten mitgeteilt werden. Die durch uns erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich genutzt, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen oder für einen anderen Zweck, unter der Voraussetzung, dass Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Sie können Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit ändern, indem Sie ein Einschreiben schicken, in dem Sie mitteilen, dass sie Ihre Einwilligung künftig widerrufen; das Einschreiben ist an die nachstehende Anschrift zu Händen des Datenschutzbeauftragten (siehe die unten stehenden Kontaktdaten) zu richten.

 

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. (im Rahmen vertraglicher-/vorvertraglicher Beziehungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f. (andere Anfragen) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden.
 

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.

Datenaufbewahrung

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie es nötig ist, um den Dienst zu leisten, den Sie beantragt haben oder für den Sie ihre Einwilligung erteilt haben, wenn keine anderslautenden gesetzlichen Bestimmungen bestehen, wie zum Beispiel im Falle vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen kraft Handels- oder Steuervorschriften.

Sicherheit

Die E.care bvba ergreift technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der von Ihnen erteilten Daten gegen den absichtlichen oder fahrlässigen Missbrauch, Verlust und Zugang durch unbefugte Personen sowie gegen die unabsichtliche oder fahrlässige Vernichtung. Wenn personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, werden die Informationen verschlüsselt weitergeleitet, um Datenmissbrauch durch Dritte vorzubeugen. Unsere Schutzmaßnahmen werden andauernd gemäß der neuesten Technologie revidiert und angepasst.

Recht auf Zugang zu den Daten und Verbesserung der Daten

Sie sind berechtigt, Informationen über all Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten, einzusehen und nötigenfalls zu ändern oder zu löschen. Dazu genügt es, ein Einschreiben an den Datenschutzbeauftragten zu schicken (siehe die nachstehenden Kontaktdaten). Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht werden, es sei denn, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, die betreffenden Informationen aufzubewahren.

Cookie-Informationen

Die Website der E.care bvba verwendet Cookies, um den Inhalt der Website besser auf die Bedürfnisse und Präferenzen der Websitebesucher abzustimmen und wiederkehrende Nutzer zu identifizieren und zu verfolgen.

Sie können als Websitebesucher die Installation von Cookies ablehnen, aber dann kann es sein, dass bestimmte Teile dieser Websites nicht oder nicht optimal funktionieren. Wenn Sie die Website der E.care bvba ohne Anpassung Ihrer Cookie-Einstellungen weiter besuchen, gehen wir davon aus, dass Sie in die Verwendung von Cookies auf unseren Websites einwilligen. Lesen Sie unsere nachstehende Cookie-Politik für mehr Auskünfte über die Daten, die aufbewahrt werden müssen, und die Möglichkeit, Cookies jederzeit zu blockieren oder zu löschen.

Cookie-Politik

Ein Cookie ist eine Datenmenge, die durch den Server einer Website an den Browser Ihres Computers oder Ihres Mobiltelefons geschickt wird, in der Absicht, sie dort zu speichern und beim nächsten Besuch an den Server zurückzuschicken. So kann die Website Ihren Server wiedererkennen und die Website dynamisch an Ihre vorangehenden Aktionen auf der Website anpassen. Der Server einer Website kann nur die Cookies lesen, die er selbst installiert hat. Er hat daher keinen Zugang zu anderen Informationen, die sich in Ihrem Computer oder Mobiltelefon befinden. Cookies werden in Ihrem Computer oder Mobiltelefon in Ihrem Browser-Ordner gespeichert. Der Inhalt eines Cookies besteht meistens aus dem Namen des Servers, der das Cookie installiert hat, sowie einem Fälligkeitsdatum und einem einzigartigen Zahlencode.

Die E.care bvba Website verwendet folgende Cookies:

1. Notwendige Cookies

Zur Beibehaltung Ihrer spezifischen Präferenzen sind Cookies notwendig. Wenn Sie diese Cookies ablehnen, kann die Website Ihre Präferenzen nicht berücksichtigen.

2. Tracking Cookies

Tracking Cookies sind Cookies, die es ermöglichen, ein Profil jedes einzigartigen Besuchers zu erstellen. Pro einzigartigen Besucher wird gespeichert, wann Sie welche Seiten anschauen.

3. Cookies Dritter

Manchmal wird auf der Website der E.care bvba auf Teile externer Websites verwiesen. Es ist möglich, dass diese externen Websites auch Cookies erstellen.

Für mehr Auskünfte über die Erstellung von Cookies durch diese Websites empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen dieser Websites separat zu prüfen.

Verwaltung von Cookies

Auf der folgenden Website finden Sie für die meist gebrauchten Browser das Verfahren zur Ablehnung und Löschung von Cookies: http://www.aboutcookies.org/

Wenn Sie bestimmte Cookies in Ihrem Computer löschen wollen, dann müssen Sie in der Bedienungsanleitung im Menü Ihres Browsers auf “Hilfe” klicken und nach “Cookies verwalten” suchen.

Kontakt

Wenn Sie Probleme oder Fragen oder Vorschläge haben, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten („Data Protection Officer“) bei der E.care bvba wenden, der Ihnen gerne weiterhilft. Durch die permanente Entwicklung des Internets sind wir verpflichtet, unsere Datenschutzregeln gelegentlich anzupassen. Wir behalten uns das Recht vor, die geeigneten Änderungen jederzeit vorzunehmen.

Allgemeiner Kontakt Datenschutz

E.care bvba
Data Protection Officer
Campus Blairon 754
B-2300 Turnhout